Sr.No Photograph Department Teacher’s Name Qualification Registration Number Date Of Birth DOJ
1 Pharmacy Miss. Prajakta Gajanan Bonde B. Pham 17/08/1996 21/08/2018
2   Pharmacy Miss. Sonali M. Patil M.Pham (Quality Assurance) 148274 26/07/1991 20/06/2016
3   Pharmacy Mr. Junaid S. Shaikh M.Pham (Pharmaceutics) 139595 19/03/1993 20/06/2016
4 Pharmacy Miss. Akashda Prashant Kulkarni B. Pham 25/05/1997 21/08/2018
5   Pharmacy Miss. Komal K. Bafana M.Pham (Quality Assurance) 138833 7/4/1991 16/12/2017